Verda Informilo, nro. 07/2004, 16a de septembro

estas la oficiala informilo de estraroj de landa asocio Meklenburgio-Antaupomerio (LAMA) kaj Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN), www.esperanto-nb.de, info@esperanto-nb.de


1. 27a Somera Familia Esperanto Tendaro

finiĝis julie 2004 sur la tradicia tendejo en la regiono de urbeto Feldberg, partoprenis 89 personoj en aĝo de ekde unu ĝis 70 jaroj, el NL, DE, Litovio, kaj diversaj landoj de Germanio. La komuna programo enhavis, kiel kutime, migradojn, kafoklaĉojn, patkukofeston, bivakfajron, bastonkukon, fabelhorojn per lumbildoj.

2. Invito al SEFT 2005

La 28a SEFT okazos de la 16a ĝis 24a de julio 2005. Informojn vi povas legi je niaj retpaĝoj: seft.de.

Ni proponas ankaŭ al la partoprenontoj, kiuj kun si havas tranoktoeblecon (loĝoaŭto, loĝoĉaro, tendo aŭ similaj, de UK en Vilnius, survoje al la UK viziti nian aranĝon.

3. Esperanto-Somera Festo 2005 en vilaĝo Pragsdorf

Je la 28a de aŭgusto okazis la Somera Esperanto Festo (SEF) de Esperanto-Societo Neubrandenburg (ESN) en vilaĝo apud urbo Neubrandenburg. En ĝardeno staris sufiĉe granda tendo, kiu donis komfortan lokon por la ĉirkaŭ 15 gastoj.

El la programo:

4. Kunveno de ESN

Je 15a de septembro ekde 17.00a horo,
en urbo Prenzlau, gastejo "Owies Pup" apud ĉefstrato.

provizora programo:

5. Invito al 39a Esperanto Semajnfina Seminario

Varbu por tiu aranĝo inter viaj geamikoj, en lokaj gazetoj, en kluboj kaj per informstandoj, oficialan inviton vi trovas en niaj retpaĝoj, printu kaj multobligu ĝin por disdoni!!!

kunvenejo: "Kompetenzzentrum für Hörbehinderte" (Hörbiko")
17036 Neubrandenburg, Pawlowstr. 12
kruciĝo de la stratoj Allendestr./Kochstr. apud kliniko

Komenco: vendredo, la 29an de oktobro, ekde 19.00a horo.
Fino: dimanĉo la 31an de oktobro 2004, 12.00a horo.

Ni planas kursojn por komencantoj kaj progresintoj.

Kotizoj: Ni aĉetos nutraĵaĵoj kaj per helpo de ĉiu partoprenonto ni certigos modestan, sed malmultekostan manĝon, por kvin manĝoj kaj trinkaĵoj ni kalkulos provizore po persone 15,00 Eŭrojn.

Pri deziroj pro tranoktado ni rekomendas jenan hotelon en "Fritscheshof" (parto de Oststadt), telefono : 0395

6a. datoj

6.1a kunveno de estraro de ESN

10a de novembro 2004, ekde 17a-19a horoj,
enhavo:
kion ni kiel organizis 2004
datoj kaj aranĝoj 2005

6.2a kunveno de ESN

24an de novembro 2004, ekde 17.00a horo en NB.
provizora programo:

6.3 Landa-Zamenhof-Festo

Kie: urbo Rostock
Kiam: sabato, la 04an de decembro 2004
programo:

aliĝo, kotizoj: demandu niajn estrarojn.

7a bela arĝenta nuptofesto

la geedzoj Ursula kaj Johannes Moser el Berlin festis sian jubileon de 25a jara geedza tempo. Partoprenis grupo da Espranto-amikoj de ekumena rondo de Berlin, la diservo okazis dum ordinara meso en latina lingvo (kiel simpatia deklaro al Esperanto) kaj la pastro dum la ceremonio ofte menciis la internacian lingvon. Partoprenis kvar geamikoj el nia ESN. Johannis Moser kaj Werner Pfennig amikiĝis dum junulara E.-kunveno 1967, novjare en Zakopane/Pollando.

8a Conny kaj Stefan salutas el Pekino

pro laboreja kaŭzo Stefan devas resti dum du jaroj en la ĉina ĉefurbo kaj lin akompanas edzino Conny. Ili nun loĝas en alta domo (inter multaj, tre multaj ĉinoj) de la urbo kaj plenenergie komencis organizi siajn vivon kaj loĝejon. Ili kore salutas nin ĉiujn.

nia poŝta adreso:
Esperanto Neubrandenburg
familio Pfennig
DE - 17034 - Neubrandenburg, Uns Hüsung 29/0705